YADAV NAGAR
Station Name Name Value Amp kW kVA PF Update
YADAV NAGAR 11KV GUNDLA SINGARAM CB CLOSE 32.76 8.83 644.32 -0.55 Ok
YADAV NAGAR 11KV REDDYPURAM AGL CB CLOSE 0.00 0.00 0.00 0.00 Ok
YADAV NAGAR 11KV REDDYPURAM TOWN CB CLOSE 4.18 0.00 0.00 0.00 Ok
YADAV NAGAR 11KV YADAVA NAGAR CB CLOSE 70.32 28.13 1293.10 -0.65 Ok
YADAV NAGAR 11KV BUDHA NAGAR CB CLOSE 69.10 54.73 1261.23 -0.63 Ok
Report generated by HTML Interface on 06/26/17 22:24:30